New Life Psikoloji
İnsanın Belirsizliği ve İnsan Olma Sorunu | New Life Psikoloji
Psikoloji Kulübü Üyeliği

İnsan; tarih boyunca hakkında yargılamalar ve tanımlamalar yapılan, tüm felsefi akımlar, ideolojiler ve hatta sanat anlayışları tarafından bir kalıba sokulmaya çalışılan, tanım yapabilme eyleminin öznesi olan bir varlıktır. İnsan hakkında yapılan her tanım çabası, onu nesnelliğin kollarına iter ki insan, yalnızca nesnellik ile açıklanamayacak bir varlıktır. Başkalarının benim hakkımda yaptığı tanımdan daha önemli bir şey varsa; o da benim, kendi hakkımda ne dediğim, hayat anlayışımı nasıl ve neye göre şekillendirdiğimdir. Yalnızca algılarım değil, algılama biçimim de benim anlamlar kâinatındaki yerimi belirler. Bu bağlamda gerçeklik ve hakikat algım ve kendimi onların arasındaki ilişkiye göre nasıl konumlandırdığım, insan olmamın belirsizliğinin sisini bir nebze olsun dağıtır. Belirlenebilirliği mümkün olmayan insanı belirleme çabası, gerçeklik ve hakikat tanımlamalarının yapılabilir olmasına rağmen, boş bir çaba olarak kalacaktır. Asıl belirlenmesi gereken şey; insanın ne olduğu değil nasıl insan olunacağıdır.

Gerçeklik ve hakikate göre kendini konumlandırabilen bir insan; bu algıların ışığında insan olma yolunda yürüyebilir.

Hakikatin gerçeklik ile dansı;

Gerçeklik; görülen sayılan ve uzaya yerleştirilen şeydir ve aynı zamanda kesin olandır. Fiziksel evrene tekabül eder, belirsizliğe değil. Doğal olarak görsel gerçeklik çelişkiden uzak olduğu gibi, bize hakkında emin olduğumuz bilgiler sunar. Bu yüzden de diyalektiğe kapalıdır. Hakikat ise, gerçekliği içerdiği gibi gerçekliğin derin bilgisine de ulaşmamıza imkân sağlar. Ancak bu derin bilgi delile ve kanıta dayanmaz. Delil ve kanıta dayanmadığı için de bilimselliğinden söz edilemez. Evrensel değil bize göredir; ama doğrudur çünkü kendi evrenimizde ona doğruluk değeri veririz. Gerçeklik değeri yüklediğimiz, hakikate dayalı yargılarımızın gerçeklikle ve fiziksel evren ile ( ya da dış dünya ile ) bağlantısının olmaması diye bir şey yoktur. Onlar bir gerçekliğe dayanırlar; bir gerçeklikten çok daha ötesi olmak gibi bir değere sahiptirler. 

Gerçeklik; insanı, kendisine göre konumlanmaya ve bilincinin merkezine gerçekliği koymaya iter. Gördüğümüze inanır ve gördüğümüz bilginin bilimselliğine dayanırız. Bu yüzden de gördüğümüz şey bizim bir parçamız olur. Hatta insanların bize kendilerini gösterdikleri kadarına inanırız, davranışlarının gerçekliğine aldanırız ve kalbimizi onlara açarak hakikati ıskalasak bile gerçekliğin çoktan bizim bir parçamız olduğunu görürüz. Gerçeklik aklımızın kabul ettiği şeyler bile olsa, kalp gerçekliği reddedebilir veya aklımıza iyi gelen bir şey kalbimize iyi gelmeyebilir. Bu bağlamda, gerçekliğin ve görünene inanmanın insana verebileceği en büyük zarar; kalbin kandırılmasına ve ya umursanmamasına hatta kalbin ihtiyaçlarının görülememesine sebep olmaktır.

Pekiyi, inandığımız bir gerçeklik belirsizleşir ve sise boğulursa ne olur? Tüm eylemlerini gerçekliğe dayandıran biri için bundan fenası olamaz; çünkü belirsizlik ve karanlık şüphe doğurur. Şüphe ise; gerçekliği dünyasının merkezine almış birisinin merkezini dağıtır. Dünya merkezi noktasını yitirmiştir ve olmayan bir merkezi nokta görülemediğinden gerçekliğini de kaybeder. Her yerde olabileceği gibi hiçbir yerde de olmayabilir. Yalnızca gördüğü gerçekliklere inanan birisi için bu belirsizlik bitkisel hayattan farksızdır. Gerçeklik, hayatımızı tek başına açıklamaya yeterli değildir. Bir gerçekliğe şahit olduktan sonra ona yorum katmalı ve gerçekliğin derin bilgisi olan hakikate ermeliyim. Gerçekliğin sınırlı bir algılama olduğunu keşfetmek, içinde yaşamam gereken şey gerçeklik bile olsa, hakikate ermem için bana güven verecektir.

Gerçeklik; geri çevrilemez ve bilimsel olarak yenisiyle değiştirilemediği sürece de değiştirilemez bir şeydir. Belirlidir ve belirli olmanın hareketi engelleyen prangaları ile insanı kıskaca alır. Bir gerçekliğin değiştirilebilmesi için ise konu hakkındaki bilimsel yargılar, kesinlik ve kanıtların tümden değişmesi gerekir. Oysa hakikat öyle değildir ve insan ruhu ile hayal gücüne sınırsız hareket alanı sağlar. Hakikat algılarımız gerçeklik gibi anlık değildir. Anlık görülebilirlik zincirlemesi de değildir. Bir konu ile ilgili bir hakikate vardığımızda, bu o anımızın yanında geçmişimize ve geleceğimize de hükmeder. Bu yüzdendir ki; gerçekliğin yüzeyselliği hakikatin derinliği ile boy ölçüşemez.

Gerçeklik ile hakikati birbirinin zıttı iki söylem olarak konumlandırmak doğru değildir. İnsanlığın en doğru olmayan tutumu ikisinden birini veya ikisini birden reddetmek olacaktır.

Gerçekliğin insana sunduğu bilgi küçümsenmemeli; ancak insan, yaşamının ve algılamalarının merkezinde gerçekliğin sunduğu kesinlik ile birlikte yorumlama yeteneğine ve hakikatin derin bilgisine de yer vermelidir. Gerçeklik çok anlamlı değil tek anlamlıdır. Bir şey varsa vardır yoksa yoktur; ancak hakikatin çok anlamlılığı ve yorumlama zenginliği; insanın ruhuna, kalbine ve yaşamına renk katabilir. Hatta daha da net söylemek gerekirse, birçoğumuzun hayatına anlam katan derin duygular ve hislerin gerçeklikle değil, doğrudan doğruya hakikat ile bağlantıları vardır. Gerçekliğin bu duygular ile bağı ise o duyguların kaynaklandığı nesnelliği sunmuş olmasıdır. Yine de, bu nesnelliği sunmuş olması duyguları var etmez. Duygularımızı var eden yorumlama yetimiz ve algılama biçimimizdir. Gerçekliği yorumlayarak duygularımızı bizim için birer hakikate çeviririz. Yine de unutmamalı ki; gerçekliğin tek anlamlı hakikatin de çok anlamlı oluşu birbirlerinin alanına müdahale etmez ve birbirlerinin düzenini bozmaz.

Gerçekliğin nesnelliği veya evrenselliği hakikat için söz konusu değildir. Hakikat; insanın bir konu hakkında yaptığı yorumlama ile ulaştığı bir şey olduğu için özneldir. O konunun hakikat bilgisi o insana aittir. Bu yüzden de doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilemez. Doğruluğundan ya da yanlışlığından söz edilemeyen bir hakikatin ise başkaları tarafından yargılanarak bir çözüme ulaştırma iddiası yalnızca yalana dayanır. İnsan; kendisine, kendi hayatı ile ilgili sorular sorduğunda gerçek hakikat sorularını yöneltmiş olur ve kendisi ile ilgili sorular sormaya başlayan insan hakikat alanına adım atmış demektir. İşte bu öznellik ve kendine özgü sorular insanı belirlenemez ve müphem kılar. Hakkında yapılan tüm tanımlar eksik kalmaya mahkûmdur.

İnsan olmak;

İnsan sorunu; hayat ne ölçüde kolaylaşırsa kolaylaşsın, bilim ve teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin ve insan tabiata ne kadar hâkim olursa olsun giderek çözümlenemez ve tanımlanamaz bir hal almaktadır. Hatta öyle gözükmektedir ki;  üzerinde mutabık kalınan bir insan tanımı yapılmadıkça dünyadaki sorunların çoğu çözülemez hale gelecektir. Aslında burada insanı tanımlamaktan asıl kast edilen şey; insana hakkı olanı vermektir. İnsana hakkını teslim etmediğimiz sürece, özellikle eğitim ve ahlak alanındaki uğraşlarımız boşa gidecektir. Bu bağlamda bakıldığında insan olma sorunu en büyük sorunumuz gibi gözükmektedir. Zira biyolojik anlamda insan olmak toplumsal ve ahlaki anlamda insan olmayı sağlamıyor. Freudien anlamda söylersek; yalnızca id ve ego yapıları ile hareket etmeyi kendisine amaç bellemiş kişilerin, insanın hakkı olan tanımın dışında bir yerlere düştüğünü belirtmemiz gerekir. Ahlaki anlamda yapılandırılmayan bir insan, insanlığın sırtındaki bir kambur gibidir.

Üzerinde durulabilecek iki farklı insan tanımından bahsedebiliriz. İlki; doğan bir varlık olarak, biyolojinin konusu olan insanken; diğeri, eğitimin, ahlakın ve hatta sanatın konusu olan insandır. İnsan doğmanın insan olmaya yetmediğini anladığımız anda insan olma yolunda ilk adımı atmış sayılırız ve elbette ki bir değişim ve bir gelişim sürecinden geçerek insan olabiliriz. İnsan olmak, aşkın bir yolculuğu ifade eder. Kimileri için Tanrı’ya, kimileri için olması gerekene ve kimileri için de bir ideale yapılan yolculuktur. Bu yolculuğu ise; kendinin bilincinde olan ve kendini tanıyan, yolunu seçebilen ve yolculuğunun sonuna kadar gidebilmek için karşılaştığı sorunlara çareler üretebilen insanlar tamamlayabilirler.

Yalnızca doğmuş olmak ile kalmış olan ve yaşamını kişisel arzularının tatminine yöneltmiş egolar değil varlığının ve yaşamının sorumluluğunu üstlenebilenler gerçekten insan olmuş olabilirler. Önce kendi yaşamıyla sonra da insanlığın geri kalanı ile ilgili olan sorumluluğu üstlenmeyen bir insanın, seçebilme yetisini ve iradesini kullandığını söyleyemeyiz. Sorumluluğumuzun can alıcılığı tam da buradadır; çünkü mantığa sığmayan ve mantığı aşan _ dikkat edilmeli ki mantıksız olan değil _ bir seçimde bulunmak ruhun ve ahlakın güzelliğini ifade eder. Bir süreç olarak insan; yolun henüz başındayken mantıklı olanı seçse de, yolculuğunun sonuna doğru yeterli ahlaki yetilere sahip olduğunda, mantığın kavramaya yetmediği seçeneklerde daha çok sorumluluk alır.

Sonuç olarak; insanı yalnızca biyolojik bir varlık olarak açıklamak, hatta özü itibariyle yalnızca iyi bir varlık olduğunu söylemek ya da tümüyle kötü bir varlık olduğunu söylemek de, bahsettiğimiz insan olma durumunu tarif edememektedir. İnsan, tercih ettiklerinin yanında tercih etmedikleri ile de yaşar. Genetik ve nörolojik yapılanmasının yanı sıra ailesinin, içinde yaşadığı toplumun ve aldığı eğitimin izlerini taşır ve yaptığı seçimler, aldığı sorumluluklar ile bunlardan çok daha fazlasını üretebilir. Çoğu zaman kendiyle ilgili söylenenleri de boşa çıkarır, işte bu yüzden insan müphemdir. Net olarak bilinemez ve tek bir tanımı yapılamaz. En doğru tanım, her insanın kendisi hakkında yaptığı tanımdır.

Ve en romantik anlamda, insanın kendisi için yaptığı tanım; aşk anlayışıdır...

Uzm. Psk. Evren Kul

Eklenme Tarihi : 14/09/13 13:41:21

PSİKOTERAPİ ALMAK NEDEN GEREKLİDİR?

PSİKOTERAPİ ALMAK NEDEN GEREKLİDİR?

Psikoterapide, ruhsal sağlığını tehdit eden semptomlar giderilir; öfke, korku, kaygı, yas, kayıp, acı gibi olumsuz duygular artık baş edilebilir ve…

TEK ÖLDÜRÜCÜ PSİKOLOJİK HASTALIK ANOREKSİYA NERVOZADIR

TEK ÖLDÜRÜCÜ PSİKOLOJİK HASTALIK ANOREKSİYA NERVOZADIR

Anoreksiya nervoza, duygusal nedenli yani psikolojik kaynaklı yeme bozukluğu türüdür. Anoreksiya nervoza olan birey, normal vücut ağırlığını kullanmayı reddeder. Yaşı…

ONLİNE TERAPİ NEDİR?

ONLİNE TERAPİ NEDİR?

Online terapi, internet üzerinden zihinsel sağlık danışmanlığı verilmesidir. İnsanlar bunu e-terapi, mesafe terapisi, internet terapisi ve web terapisi olarak da…

EKONOMİK SIKINTILAR DEPRESYONA YOL AÇAR MI?

EKONOMİK SIKINTILAR DEPRESYONA YOL AÇAR MI?

araştırmaların gösterdiği üzere, teknolojinin gelişmesi, tüketimin artması, ihtiyaçların çeşitlenmesi ile bireyler ekonomik anlamda kaygılanabilirler. Bu durumun uzun süre devam etmesi…

CİNSEL PROBLEMLERİN SEBEPLERİ NELERDİR?

CİNSEL PROBLEMLERİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Cinsel sorunlar fiziksel veya psikolojik bir sorunun sonucu olabilir. Hem erkekler hem de kadınlar cinsel sorunlardan etkilenirler. Cinsel sorunlar her…

PANİK ATAK NEDİR? NASIL GEÇER?

PANİK ATAK NEDİR? NASIL GEÇER?

Panik atağını ağır otonomik bunaltı olarak tanımlayabiliriz. Ruhsal olan ve olmayan birçok bozukluk ve/veya hastalıkta görülebilir, fakat en çok karşılaşılan…

OKUL FOBİSİ (KORKUSU)

OKUL FOBİSİ (KORKUSU)

Bazı çocuklar okula başlamadan önce çok istekli olsalar da okul zamanı geldiğinde bu istekleri kalmaz;okulda ilk gün korkusu yaşar ve…

ÇOCUKLARA SINIR KOYMA

ÇOCUKLARA SINIR KOYMA

Sınır koyma, anne babaların çocuklarına istenen davranışlarla ilgili genel kuralları ve beklentilerini öğretmek için kullandıkları bir yoldur. Bütün anne babalar…

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN ÖNEMİ

ÇOCUK GELİŞİMİNDE OYUN VE OYUNCAĞIN ÖNEMİ

Çocuklar oyun ile günlük yaşamında deneyimlediği ve öğrendiği her şeyi yansıtmaktadır. Oyun ile deneyimlenen yaşantıların pekişmesi ve öğrenmenin daha hızlı…

ÇOCUKLARDA KARDEŞ KISKANÇLIĞI

ÇOCUKLARDA KARDEŞ KISKANÇLIĞI

Bu duygu ile ilk olarak karşılaşma sürecimiz 2-5 yaşları arasında yeni bir kardeşin varlığı ile deneyimlenen duygu ile oluşmaktadır. Bu…

ALT ISLATMA (ENURESiS)

ALT ISLATMA (ENURESiS)

Çocuklardaki davranış problemlerinden en sık rastlananı olan “alt ıslatma (enuresis)” ; çocuğun idrar kontrolünü kazandığı süreçten sonra altını ıslatmaya devam…

Psikolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Psikolog Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bazı psikolojik rahatsızlar ilaç tedavisinin yanında mutlaka uzman klinik psikologlardan psikoterapi hizmeti alınmasını gerektirmektedir. Psikolojik hizmet alırken dikkat edilmesi gereken…

NARSİSİSTİK OLMAK

NARSİSİSTİK OLMAK

Narsisizm, kişinin kendisini özel görmesi sonucu ortaya çıkan bir tür kişilik bozukluğudur. Toplum içerisinde zirvede gösterilmek, övgüyle bahsedilmek onlar için…

MUTLULUK NEREDE?

MUTLULUK NEREDE?

Mutlu olmak için ilk yapmamız gereken, başkalarından beklentilerimizi bir kenara bırakmak ve bu duygu durumundan kurtulmaktır. Çünkü onlar mutluluğumuzu bizim…

Özel Sektörde Çalışan Psikologlarda Mesleki Tükenmişlik

Özel Sektörde Çalışan Psikologlarda Mesleki Tükenmişlik

Tükenmişlik bir anda ortaya çıkmaz. Ortaya çıkması için gerekli koşulların hazır olması gerekmektedir. Gün içerisinde yaşanan ani değişiklikler tükenmişliğe kapı…

Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Evlilik Mutluluğu Öldürmez

Mutluluk, eşlerin birbirine karşılıklı saygısıyla var olabilir. Evliliğinizi eşinizle karşılıklı bir mücadele ortamına dönüştürmeyin. ’Ben’ yerine ’biz’ düşüncesini yerleştirin. Mutluluğunuz…

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ? (OKB)

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Ve Sınıflandırılması El Kitabı, Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’deAnksiyete Bozuklukları…

İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

İştahsız Çocuklara Yemek Yedirmenin Püf Noktaları

​Pek çok anne, çocuğunun gerektiği gibi beslenemediğini düşünür. Bunların bir kısmı, sadece kuruntudan ibaret olmakla birlikte; bir kısmının da gerçeklik…

İyi Evlilik - Kötü Evlilik (!)

İyi Evlilik - Kötü Evlilik (!)

Evlilik insan yaşamının kalitesine dair bir barometre gibidir. Yaşamınızın kalitesi evliliğinize bakarak anlaşılabilir. Ve bu paralelde iyi bir evlilik kişinin…

Refleksoloji ve Sağlıklı Yaşam

Refleksoloji ve Sağlıklı Yaşam

Refleksoloji; ayaklar vücudun aynası olduğu öğretisine dayanan, yaklaşık 12000 yıllık bir tarihe dayanmaktadır, insanlığın ortak mirası olarak günümüze kadar gelen,…

Aşk ve Eş Seçimi

Aşk ve Eş Seçimi

Aşık olmak ingilizceden çevirdiğimizde ‘aşka düşmek’ olarak çevrilebilir. Bakıldığında doğrudur da, düşmek pasif bir eylemdir ve aşk kaçınılmaz olana teslim…

Velilere...

Velilere...

2012-2013 eğitim-öğretim yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Birinci dönem karnesi çocuğun başarını temsil eden bir sonuç değil; sizlere ve çocuğunuza geriye…

Öğrencilere...

Öğrencilere...

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM yılının 1.dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Girdiğiniz tatil sürecinde kendinizi tarafsız bir şekilde değerlendirmenizi öneriyoruz. Sizlere bu değerlendirmeyi yapabilmeniz için…

Çocukça Şeyler 2

Çocukça Şeyler 2

İlk yazımda bireyin psiko-sosyal gelişim sürecini Erik Erikson’un kuramı temelinde özetleyerek; yaşamın ilk altı yılında kazanılan temel güven, özerklik ve…

Çocukça Şeyler 1

Çocukça Şeyler 1

Anne - babalara yönelik olarak verdiğim seminerlerde sıklıkla katılımcılardan kendilerini son bir ay içerisinde üzen, öfkelendiren ya da sıkıntıda hissettiren…

Evde Hangi Dili Konuştuğunuz Çocuğunuzun Başarısını Etkiler!

Evde Hangi Dili Konuştuğunuz Çocuğunuzun Başarısını Etkiler!

Geçtiğimiz ay Lütfi Kırdar 'da düzenlenen Anne-Çocuk fuarına katıldım bir dostumuzun standında. Benim için çok heyecan verici bir katılımdı zira…

Yeni Evlilerin Yaptığı 6 Hata

Yeni Evlilerin Yaptığı 6 Hata

​Evliliğin ilk zamanları ve balayı geçtikten sonra sorunlar çıkmaya başlıyor. İşte para, arkadaşlar, programlar konusunda çiftlerin düşmemeleri gereken hatalar...

Öfke Gelince Akıl Gider

Öfke Gelince Akıl Gider

"Öfke ile beraber akıl da uçar gider" demiş E. Lessing. Öfkenizi ister dışa dönük yaşayın, isterseniz içinize atın sonuçta ya…

Zamanda ki Mutluluk

Zamanda ki Mutluluk

İnsanları şöyle bir gözlemlediğimde, ya da bana gelen danışanlarımın paylaşımlar sırasında aktardıklarından çıkardığım sonuç şu ki; biz insanlar zamanımızı nasıl…

Fobiler

Fobiler

Fobik bozuklukların temel özelliği, kaygı bozukluklarında serbest olan kaygının bir duruma veya kişiye bağlanmasıdır.

Stres ve Stresin Psikolojik Yönü

Stres ve Stresin Psikolojik Yönü

Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini…

Anaokulu - Altın Çağ - Eğitiminin Önemi

Anaokulu - Altın Çağ - Eğitiminin Önemi

Çocukların öğrenme gereksinimlerini karşılarken en önemli husus çocuğun kendisidir. Çocuğa öğretilecek hiçbir şey çocuğun kendisinden önemli olamaz. Çocuğun öncelikle duygusal…

Kış Aylarına Yönelik Beslenme Önerileri

Kış Aylarına Yönelik Beslenme Önerileri

Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan çeşitli besinler en…

Çocuk ve Gençlerde Alt Islatma (Enürezis)

Çocuk ve Gençlerde Alt Islatma (Enürezis)

Alt ıslatma (enürezis) istemsiz ve uygunsuz idrar kaçırma olarak tanımlanır. Gece olduğunda “nokturnal enürezis”, gündüz olduğnda “dı̇ürnal enüresı̇z” adını alır.…

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Çocukta bu belirtilerden bir tanesi olabileceği gibi, iki tanesi veya üç tanesi de olabiliyor. Çocuk okuyamıyor ancak yazıyor, yazıyor ancak…

Doğumdan Ölüme Değişmeyen İhtiyaçlarımız

Doğumdan Ölüme Değişmeyen İhtiyaçlarımız

Amerikalı Psikoterapist Richard Earskine, bir grup psikoterapist ile birlikte danışanların terapide en çok dile getirdikleri ihtiyaçları incelediklerini ve bu ihtiyaçları…

Refleksoloji ve Uygulandığı Alanlar

Refleksoloji ve Uygulandığı Alanlar

Refleksoloji; ayaklar vücudun aynası olduğu öğretisine dayanan, yaklaşık 12000 yıllık bir tarihe dayanmaktadır, insanlığın ortak mirası olarak günümüze kadar gelen,…

Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

Çocuğumuz İlkokula Hazır mı? Nasıl Anlarız?

​2011-2012 eğitim öğretim yılı içinde ilk kez ülkemizde uygulanan 4+4+4 sistemi, 66 ayı dolduran çocukların birinci sınıf olmasını zorunlu kıldı.…

Öfke Kontrol Sorunu

Öfke Kontrol Sorunu

Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur ve her insan öfke duygusunu yaşar. Öfke kontrolden çıkıp da yıkıcı hale dönüşmediği sürece…

Takıntılar/Obsesyonlar

Takıntılar/Obsesyonlar

Obsesif kompulsif bozukluk(OKB) DSM-IV-TR(Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması Yeniden Gözden Geçirilmiş Dördüncü Baskı)’de Anksiyete Bozuklukları başlığı altında ele alınan…

Narsisistik Kişilik Yapısı

Narsisistik Kişilik Yapısı

Başlıca özelliği ergenlik ve ergenlik sonrasında başlar, değişik durumlarda ortaya çıkar. Üstünlük duygusu beğenilme gereksinimi ve empati (Başkalarının isteklerini, duygularını,…

Sertleşememe - Erektil İşlev Bozukluğu

Sertleşememe - Erektil İşlev Bozukluğu

Erkekte sertleşememe sorunu, sürekli olarak veya yineleyici bir biçimde, yeterli sertleşme sağlayamama veya cinsel ilişki bitene kadar sertleşmeyi sürdürememe durumuna…

Whatsapp Danışma